Ciljevi razvojne politike „Tezoro Broker“-a a.d. su:
- Visok nivo kvaliteta usluga posredovanja i zastupanja u trgovini hartijama od vrednosti, kao i ostalih usluga koje pruža svojim klijentima
- Neprekidno unapređenje kvaliteta usluga i organizacije rada
- Razvijanje trgovine vlasničkim hartijama od vrednosti
- Kreiranje novih tržišnih materijala
- Sistemski razvoj i unapređenje znanja i sposobnosti zaposlenih kroz obuke i povećanje njihove motivacije za rad kroz sistem nagrađivanja i stimulacija.

 

> Dokumenta
> Finansijski izveštaji 
> Aktuelno
 

 

 

 

 

 

Tezoro broker a.d. Beograd, Strahinjica Bana 26, 11000 Beograd, Srbija i Crna Gora
Tel/fax: 011/2632-057, 2632-346